My status
Тракери от серията EBТ предназначени за локализиране и проследяване на птици:


EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг. Такива са едрите соколи - сокол скитник (Falco peregrinus), ловен сокол (Falco cherrug), далматински сокол (Falco biarmicus) и др.С оглед биологията на соколите и спецификата на ловуването им, поставянето на предаватели на такива видове трябва да се съобрази с индивидуалното тегло на конкретния индивид и то трябва да е в описаният диапазон. Предавателите от този клас са подходящи и за видовете голям ястреб (Accipiter gentilis), осояд (Pernis apivorus), обикновен мишелов (Buteo buteo), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), бял ангъч (Tadorna tadorna) и др. Възможно е използването на предавателите и за маркиране на индивиди от вида малка бяла чапла (Egretta garzetta), като въпреки по-малкото тегло на птиците от този вид, с оглед характера на полета им, този клас предаватели не биха създали проблем с придвижването и оцеляването на птиците. С изключение на ЕВТ-28, останалите класове предаватели са подходящи за птици, с по-бавен и преобладаващо реещ се полет и позволяват да се надвишава общоприетия критерии за маса на предавателя до около 3% от теглото на птицата, без това да се окаже рисково за птиците.


  


EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг. Видове подходящи за маркиране с предаватели ЕВТ-45 са белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), черен щъркел (Ciconia nigra) и др.

       


EBT-70 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 2.2-4кг. Видове подходящи за маркиране с предаватели ЕВТ-45 са скален орел (Aquila chrysaetos), царски орел (Aquila heliaca), морски орел (Haliaeetus albicilla), бял щъркел (Ciconia ciconia) и др.

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг. Видове подходящи за маркиране с предаватели ЕВТ-90 са едрите лешояди- белоглав лешояд (Gyps fulvus), черен лешояд (Aegypius monachus), брадат лешояд (Gypaetus barbatus), както и къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), ням лебед (Cygnus olor) и др. Възможно е на птица подходяща за маркиране с предаветл от съответния клас да се поставя и предавател от по-нисък клас. Това следва да бъде съобразено с големината на перата на вида който ще се маркира. По-големите класове предаватели са с по-големи размери, подволяващи покриването от перата и съответно намаляване на ефективната площ на слънчевия панел да не окаже съществено въздействие върху енергийния баланс на предавателя.Когато се използва по-нисък клас предавател е възможно големината на перата на съответния вид птица да влоши енергийния баланс на предавателя. Затова е препоръчително за всички видове птици да се използва съответстващия им клас предаватели.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


За преглед на pdf файла кликнете тук

Свали