My status
Зелени Балкани

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България. В близо 20-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията и членството на близо 4500 български и чужди граждани в нея.
Българска Фондация Биоразнообразие

БФБ, обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите, е нашата мисия.
Сдружение за дива природа „Балкани“

Сдружение за дива природа „Балкани“ e организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Основните цели на Сдружението са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.
ПАРТНЬОРИ
"ТИКОМИ БЪЛГАРИЯ" ООД

"ТИКОМИ БЪЛГАРИЯ" ООД е специализирана в изграждането на Системи за контрол и проследяване на превозни средства. Те са екип от млади специалисти в областта на комуникациите и електрониката.